Preskoči na vsebino
+387 61 987 001

Pravila privatnosti

Opšti uslovi

Politika privatnosti i zaštita ličnih podataka odnosi se na sve korisnike web stranice www.pirnar.ba (u daljem tekstu: web stranica), kojom upravlja firma Pirnar d.o.o., Bravničarjeva 20, 1000 Ljubljana (u daljem tekstu: Pirnar).

Kontrolor ličnih podataka

Kontrolor ličnih podataka koje pruža pojedinac je Pirnar d.o.o., Bravničarjeva 20, 1000 Ljubljana, njihovi franšizni i drugi partneri uključeni u montažu, uslugu ili drugi oblik usluga neophodnih za izvršenje posla.

Vrste ličnih podataka i svrhe njihovog prikupljanja

Firma Pirnar poštuje i štiti privatnost korisnika web stranice i obrađuje lične podatke odgovorno i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (ZVOP-1) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka o slobodnom protoku takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Kontrolor obrađuje podatke o kupcima u svrhu ispunjavanja svojih obaveza iz ugovornog odnosa u svrhu identifikacije pojedinca, obavljanja transakcija, izdavanja računa, isporuke proizvoda, rješavanja reklamacija i druge komunikacije u vezi sa kupovinom.

Kontrolor prikuplja i obrađuje lične podatke pojedinaca u slučaju kupovine, registracije i saglasnosti pojedinca za primanje e-novosti. Učešćem u najmanje jednoj od navedenih aktivnosti obrađivat će se sljedeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, lozinka u šifriranom obliku, podaci o prebivalištu, zemlja prebivališta, broj telefona, IP adresa, podaci o registraciji, arhiva komunikacije, podaci o kupovini i korištenju pogodnosti (datum kupovine, vrsta kupovine, sadržaj kupovine, vrijednost kupovine, način plaćanja, vrsta popusta i sl.) i podaci o isporuci i montaži. Firmi Pirnar su ove informacije potrebne za potrebe komunikacije, pripreme i dostavu ponuda i pogodnosti prilagođenih interesima korisnika.

Podatke o kupcu kontrolor obrađuje u svrhu ispunjavanja svojih obaveza iz ugovornog odnosa u svrhu identifikacije pojedinca, obavljanja transakcija, izdavanja računa, isporuke, montaže ili servisiranja proizvoda, rješavanja reklamacija i druge komunikacije u vezi sa kupovinom.

Na osnovu saglasnosti pojedinca, kontrolor može obrađivati lične podatke u svrhu pripreme i slanja prilagođenih ponuda koje su od interesa za korisnika. Obavještavanje se vrši kroz odabrane kanale posredovanja. Pružanje ličnih podataka je dobrovoljno i pojedinac ga može prekinuti u bilo kojem trenutku. Podaci se čuvaju do opoziva pristanka pojedinca ili do prijema zahtjeva za brisanje podataka.

Kontrolor može obrađivati određene lične podatke (ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona) u svrhu direktnog marketinga i u svrhu utvrđivanja zadovoljstva korisnika uslugama ili korisničkog iskustva i na osnovu legitimnog interesa ako se pojedinac ne protivi navedenoj obradi.

Podaci za koje firma Pirnar zahtijeva saglasnost pojedinca obrađuju se u skladu sa važećim zakonom.

U koje svrhe prikupljamo podatke i kako ih koristimo?

Firma Pirnar prikuplja lične podatke u sljedeće svrhe:

 • poboljšanje kvaliteta sadržaja i funkcionalnosti usluga na web stranici;
 • korištenje u svrhu ispunjenja kupovine (izvršenje transakcije, izdavanje računa, isporuka proizvoda, sve vezano za narudžbu) i drugu povezanu komunikaciju;
 • kreiranje prilagođenih ponuda i informisanje o ponudama koje su od interesa za korisnika samo kroz odabrane kanale;
 • marketinško istraživanje, u svrhu optimizacije ponude i troškova i podizanja zadovoljstva kupaca;
 • slanje e-novosti i drugog reklamnog materijala;
 • za ponovno ciljanje oglasa na Google, Facebook, LinkedIn, Bing oglasnim platformama;
 • rješavanje reklamacija.

Vaši podaci se pažljivo čuvaju

Firma Pirnar adekvatno čuva i štiti lične podatke u elektronskom obliku u sjedištu firme. Podaci koji se obrađuju u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza čuvaju se do ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa ili najduže 5 godina nakon ispunjenja svih obaveza, uz istek rokova zastare koji se odnose na pojedinačno potraživanje. U cilju ispunjavanja zahtjeva poreskog zakonodavstva, računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi.

Podatke obrađene na osnovu saglasnosti pojedinca kontrolor čuva do opoziva njegove saglasnosti. Korisnik može u svakom trenutku podnijeti pisani zahtjev za otkazivanje korištenja ličnih podataka na marketing@pirnar.si.

Zaštita vaše privatnosti je ključna

Firma Pirnar brine o zaštiti privatnosti pridržavajući se svih važećih zakonskih propisa. Firma Pirnar pruža i svu neophodnu tehnološku i organizacijsku podršku za zaštitu i čuvanje ličnih podataka od gubitka, izmjena, krađe i pristupa neovlaštenih trećih lica.

Kolačići

 

Prijenos ličnih podataka trećim licima

Firma Pirnar može prenijeti neke od vaših podataka, u skladu sa svrhom obrade, trećim licima:

 • vanjskoj ugovornoj agenciji koja obavlja digitalno oglašavanje i online marketing za firmu Pirnar. Agencija djeluje isključivo u ime, za račun, po uputstvima i pod nadzorom firme Pirnar, sa ciljem tehničke i sadržajne optimizacije web stranice za ulazna vrata, implementacije Google i Facebook oglašavanja i re-marketinga te optimizacije korisničkog iskustva na web stranici;
 • vanjskoj web aplikaciji koja služi za pružanje e-novosti i djeluje isključivo u ime i za račun, po uputstvima i pod nadzorom firme Pirnar;
 • ako državna tijela zatraže podatke koji, uz pismeno objašnjenje, zahtijevaju podatke u svrhu vođenja određenog postupka.

Vaša kontrola naše pažnje

Pojedinac ima sljedeća prava u vezi sa obradom ličnih podataka:

 • pravo pristupa podacima,
 • pravo na ispravak,
 • pravo na brisanje (»pravo na zaborav«),
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prenosivost podataka i
 • pravo na prigovor.

Pojedinac na kojeg se podaci odnose može zatražiti ostvarivanje ovih prava slanjem zahtjeva na e-mail adresu marketing@pirnar.si. Firma Pirnar će odgovoriti na zahtjev najkasnije 15 dana nakon prijema zahtjeva.

Podaci kojima uvijek možete pristupiti

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo da od kontrolora dobije potvrdu o tome da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, i, ako je to slučaj, pristup ličnim podacima i sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade;
 • vrste ličnih podataka;
 • korisnici ili kategorije korisnika kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeni period u kojem će se čuvati lični podaci ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog perioda;
 • postojanje prava da se od kontrolora zatraži ispravak ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade ličnih podataka koji se odnose na pojedinca ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu;
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu; ako se lični podaci ne prikupljaju od pojedinca, sve dostupne informacije u vezi sa njihovim izvorom;
 • postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući izradu profila i smislene informacije o razlozima za to, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za pojedinca.

Firma Pirnar pruža pojedincu kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. Ako pojedinac podnese zahtjev elektronskim putem i ako ne traži drugačije, informacije se dostavljaju u elektronskom obliku.

U svakom trenutku možete ispraviti svoje podatke

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo da od firme Pirnar bez nepotrebnog odlaganja dobije ispravak netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhe obrade, pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo na popunjavanje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i davanje dopunske izjave.

Uvijek možete izbrisati svoje podatke (»pravo na zaborav«)

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo da od firme Pirnar zahtijeva brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega. Firma Pirnar mora izbrisati podatke kada:

 • lični podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • pojedinac povuče saglasnost koja je osnov za obradu podataka, a ne postoji drugi pravni osnov za obradu,
 • pojedinac se protivi obradi na osnovu legitimnog interesa kontrolora, a ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili ako se pojedinac protivi obradi,
 • pojedinac se protivi obradi u svrhu direktnog marketinga,
 • lični podaci se obrađuju nezakonito,
 • lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila zakonska obaveza prema pravu Unije ili slovenskom pravnom poretku.

Uvijek imate pravo ograničiti obradu podataka

pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo da od firme Pirnar zahtijeva ograničenje obrade ako:

 • pojedinac osporava tačnost podataka (za period koji omogućava kontroloru da provjeri tačnost podataka),
 • obrada je nezakonita i pojedinac traži ograničenje njihove upotrebe umjesto brisanja ličnih podataka,
 • više nisu potrebni u svrhu obrade, ali su potrebni pojedincu za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva,
 • pojedinac je podnio žalbu u vezi sa obradom dok se ne provjeri da li legitimni razlozi kontrolora nadjačavaju legitimne razloge pojedinca na kojeg se odnose lični podaci.

Ako je obrada ličnih podataka ograničena u skladu sa stavom 1, takvi lični podaci će se, osim pohrane, obrađivati samo uz pristanak pojedinca na kojeg se podaci odnose ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Uvijek imate pravo prenijeti pravo

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo da primi lične podatke koji su dostavljeni kontroloru u strukturiranom, uobičajeno korištenom i mašinski čitljivom formatu i pravo da te podatke prenese drugom kontroloru (gdje je to tehnički izvodljivo) ako:

 • obrada se zasniva na saglasnosti pojedinca ili ugovoru i
 • obrada se vrši automatizovanim sredstvima.

Uvijek imate pravo na prigovor

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo prigovora u bilo kojem trenutku na obradu ličnih podataka ako se ona zasniva na legitimnim interesima kontrolora. Firma Pirnar će prestati obrađivati lične podatke, osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode pojedinca ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

Pojedinac ima pravo prigovora u bilo kojem trenutku na obradu svojih ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i izradu profila, u mjeri u kojoj je to povezano s takvim direktnim marketingom. U tom slučaju, lični podaci se više neće obrađivati u ove svrhe.

Uvijek imate pravo podnijeti žalbu u vezi s obradom ličnih podataka

Sve žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka pojedinac može poslati na  marketing@pirnar.si.

Kada pojedinac smatra da su njegova prava u vezi sa obradom ličnih podataka povrijeđena, ima pravo i na efikasan pravni lijek i na podnošenje žalbe Informacionom povjereniku.

Ostalo

Lica mlađa od 15 godina mogu dati svoje podatke putem web stranice samo uz izričitu dozvolu svojih roditelja, hranitelja ili staratelja.

Odjel za medije je ovlašten za zaštitu ličnih podataka u firmi Pirnar d.o.o.

Završne odredbe

Firma Pirnar zadržava pravo izmjene i dopune ovih Opštih uslova. Korisnici web stranice će biti obaviješteni o svim izmjenama ovih Opštih uslova na web stranici.

'Radna mjesta'
Otvorena radna mjesta
Prijavite se za posao
Kontakt
Kontakt s firmom Pirnar
Kontaktirajte nas
top
Ova web stranica koristi kolačiće.
Ovi kolačići ne pohranjuju nikakve lične podatke. Više ...